manufacturers-and-importers-icon

יצרנים ויבואנים

יבואנים ויצרנים – פעילות נדרשת במסגרת חוק פסולת אלקטרונית

אקומיוניטי, האחראית כגוף יישום מוכר לביצוע הפעולות הנדרשות לשם קיום חובותיהם של יצרנים ויבואנים, רואה ביבואנים וביצרנים שותפים מלאים למטרותיה החברתיות והסביבתיות. אקומיוניטי כאן בכדי לסייע לכם ובמשותף נעמוד במשימות וביעדי החוק ונמנע מהסנקציות שהוא מטיל ומאכיפה עתידית.

באקומיוניטי בחרו יצרנים ויבואנים מובילים - ראו הרשימה המלאה של יצרנים ויבואנים שהתקשרו עם אקומיוניטי.

אנו מזמינים את כלל היבואנים והיצרנים להקדים ולהתקשר עמנו, ובכך להימנע מעלויות מיותרות ולקדם פתרון סביבתי וחברתי מהמעלה הראשונה.

אם כך, איך עליי לפעול?

כדי ליישם את הוראות החוק כיצרנים או יבואנים, עליכם בראש ובראשונה להתקשר עם גוף יישום מוכר בהסכם ההתקשרות שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. בכדי להתקשר עמנו אנא פנו אלינו דרך הטופס המקוון, טלפונית, לטל': 03-6704568, או באמצעות הדואר האלקטרוני, אל: tsachie@ecommunity-erp.co.il .

או אז יהיה עליכם לערוך, בעזרתנו כמובן, רשימה של הפריטים הרלוונטיים לחוק הנמכרים על ידיכם, ולהעביר לנו דיווח באשר לנתוני מכירת פריטים אלה ברבעון המקביל בשנה הקודמת, לפי סוג פריט או לפי משקל פריט (יתכן ומנגנון זה מוכר לחלקכם- הוא דומה במידת מה למנגנון הדיווח והתשלום לת.מ.י.ר לעניין מחזור אריזות).

לאקומיוניטי מחירון דמי טיפול לפינוי פסולת אלקטרונית המפורסם מראש ומתעדכן מעת לעת. המחירון פורס את עלויות הגוף המוכר בהתאם להערכת עלות הטיפול בפריט מסוים (לפי פריט ולפי משקל).

בהתאם לדיווח שתעבירו ולמחירון אקומיוניטי המעודכן, יוצג לכם החשבון לתשלום לאקומיוניטי.

סעיף 5 לחוק אף אף דורש מכם להעביר דיווחים חצי שנתיים ושנתיים אשר יועברו על ידי אקומיוניטי למשרד להגנת הסביבה.

תיקונים אופציונליים להסכם מקבל השירותים

אקומיונטי תפרסם מעת לעת באתר נספחי תיקונים אופציונליים להסכם מקבל השירותים. אימוצם של תיקונים אופציונליים אלו נתן לשיקול דעתו של מקבל השירותים. בחר מקבל שירותים לאמץ את התיקונים האופציונליים, יחתום על נספח התיקונים שיתפרסם באתר ויעבירו לאקומיוניטי. בנספח התיקונים האופציונליים ניתן לאמץ חלק מהסעיפים או את כולם, אך לא ניתן לבצע שינויים בסעיפים עצמם.

לנספח התיקונים האופציונליים לחץ כאן

יצרן יבואן מזערי

נוהל מתכונת דיווח שנתי ליצרן ויבואן בהתאם לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות התשע"ב-2012, ובהתאם לתקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ומשווק מזערי), התשע"ד-2014. לנוהל המלא לחץ כאן