law-icon

חוק פסולת אלקטרונית

החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע " ב-2012

עיקרי החוק

החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות נכנס לתוקף ביום  1.3.2014 (לעיון בחוק לחץ).

מטרות חוק מיחזור פסולת אלקטרונית:

 • לקבוע הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני
 •  לעודד שימוש חוזר בציוד חשמלי ואלקטרוני
 • לצמצם את כמות הפסולת האלקטרונית שנוצרת מציוד חשמלי ואלקטרוני
 • להקטין את ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות השליליות של ציוד חשמלי ואלקטרוני

החוק קובע הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ובמצברים, בין היתר באמצעות הטלת אחריות מורחבת על יצרנים ויבואנים למחזר פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני וסוללות, בהתאם ליעדי המיחזור הקבועים בחוק.

לפי החוק, היצרנים והיבואנים נדרשים לדווח דיווחים חצי שנתיים ושנתיים על הציוד שנמכר על ידם בישראל בכל שנה, בהתאם לדרישות שנקבעו בחוק פסולת אלקטרונית ועל ידי המשרד להגנת הסביבה וכן לממן את האיסוף של הפסולת אלקטרונית מערותי האיסוף הקיימים בחוק – רשויות מקומיות, משווקים ומחזיקי פסולת שאינה ביתית.

את חובותיהם הנ"ל – עמידה ביעדי מיחזור, מימון ודיווח, נדרשים היצרנים והיבואנים קיים באמצעות התקשרות בהסכם עם גוף יישום מוכר ומימון כל עלויותיו

לקראת כניסתו של החוק לתוקף הופצה על ידי המשרד להגנת הסביבה הודעה ליצרנים וליבואנים ביחס לחובותיהם. כמו כן, פורסמו תקנות המתייחסות ליצרנים וליבואנים בהיקף מוגבל.

בעולם הרחב קיימת חקיקה להסדרת הנושא מזה שנים; החל בשווייץ שהייתה הראשונה לחייב במיחזור אלקטרוניקה ומוצרי חשמל כבר לפני כ-20 שנה. החוק הישראלי מבוסס על הדירקטיבה האירופאית הידועה גם כדירקטיבת WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment.

מהו גוף יישום מוכר?

גוף יישום מוכר הינו חברה שאושרה ("הוכרה") על ידי המשרד להגנת הסביבה כאחראית לבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם קיום חובותיהם של יצרנים ויבואנים לפי החוק לטיפול בפסולת אלקטרונית. גוף יישום מוכר אחראי לבצע:

 • מיון, שימוש חוזר, הכנה לשימוש חוזר או טיפול בפסולת אלקטרונית, באופן שימנע פגיעה בסביבה.
 • פינוי פסולת אלקטרונית מכל רשות מקומית שתתקשר עמו ומימון עלויות הפרדה ואיסוף פסולת אלקטרונית מכל רשות שהתקשרה עמו (במסגרת העלויות הסבירות באותן נסיבות).
 • פינוי פסולת ציוד מכל משווק שיתקשר עמו ומימון עלויות אחסון, איסוף ופינוי פסולת ממשווקים בהתאם לחובותיהם בחוק (במסגרת העלויות הסבירות באותן נסיבות).
 • פינוי פסולת אלקטרונית מכל בית עסק המחזיק בפסולת אלקטרונית שאינה ביתית אשר יתקשר עמו ומימון עלויות פינוי הפסולת האלקטרונית שתצטבר ברשותו (במסגרת העלויות הסבירות באותן נסיבות).

ככלל, כל יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני (בהנחה שאינו יצרן או יבואן בהיקף מוגבל על פי התקנות שהותקנו בעניין) וכן כל יצרן ויבואן של סוללות ונורות (גם בהיקפים קטנים) מחויב להתקשר עם גוף יישום מוכר ולשלם לו דמי טיפול בכדי לעמוד בחובותיו לפי חוק פסולת אלקטרונית. אי התקשרות עם גוף יישום מוכר מהווה עבירה על החוק ועלולה לגרור קנסות.

אקומיוניטי הוכרה כגוף יישום מוכר ב- 12.1.2014, לאחר שהגישה למשרד להגנת הסביבה תכנית עסקית ושיקומית מלאה ולאחר שהמשרד אישר תכניתה ואת נוסח חוזי ההתקשרות של אקומיוניטי, להגשמה יעילה וראויה של מטרות החוק.

 

יעדי המיחזור:

החוק מגדיר יעדי מיחזור שנתיים, בהם חובתו של כל יצרן ויבואן לעמוד בכדי למלא את חובתו לפי החוק. היעד השנתי מוגדר בחוק באחוזים: משקל הפסולת האלקטרונית שמוחזרה ביחס למשקל הציוד האלקטרוני שמכר היצרן או היבואן בשוק בשנה נתונה.

החוק קבע יעדים שנתיים משתנים ביחס לאחוז מיחזור הציוד החשמלי והאלקטרוני:

שנה

יעד מחזור בחוק
2014 15%
2015 20%
2016 25%
2017 30%
2018 35%
2019

40%

2020

45%

2021

50%

וביחס לסוללות ולמצברים:

יעד מחזור בחוק

יעד מחזור בחוק של סוללות ומצברים המכילים עופרת יעד מחזור בחוק של סוללות ומצברים המכילים ניקל-קדמיום יעד מחזור בחוק של סוללות ומצברים אחרים
2014 15% 20% 12.5%
2015 15% 20% 12.5%
2016 15% 20% 12.5%
2017 15% 20% 12.5%
2018 15% 20% 12.5%
2019 30%
35%
25%
2020 30% 35% 25%
2021 30% 35% 25%

 

על כל יצרן ויבואן של ציוד חשמלי ואלקטרוני, סוללות ומצברים לעמוד ביעדים שנתיים אלה. מרגע ההתקשרות עם גוף יישום מוכר, הגוף הוא שאחראי לדאוג כי כלל היצרנים והיבואנים שהתקשרו עמו יעמדו, כקולקטיב, ביעדי המיחזור השנתיים.

 

ייצוג הולם לבעלי מוגבלויות - סעיף 25 לחוק

חוק פסולת אלקטרונית כולל בתוכו הוראת חוק מיוחדת וראויה, העוסקת בשילוב בעלי מוגבלויות בשרשרת הטיפול בפסולת האלקטרונית.

לפי סעיף 25 לחוק, גוף יישום מוכר יפעל לקידום הייצוג ההולם של אנשים עם מוגבלות בקרב עובדיו ובקרב המפעילים שעמם הוא מתקשר לשם קיום חובותיו ובהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998.

אקומיוניטי, כתאגיד חברתי, חרטה על דגלה יישום הוראת חוק זו. אלו העקרונות לאורם אקומיוניטי פועלת:

 • שיתוף פעולה עם עמותות ומוסדות המטפלים באנשים עם מוגבלויות. הצגת האפשרות לשימוש במתקניהם כנקודות לאיסוף ומיון פסולת אלקטרונית, תוך מתן תעסוקה לדיירים.
 • תכניות להסברה והטמעה בציבור בדבר הערך החברתי שבשילוב בעלי צרכים מיוחדים.
 • הענקת כלים לבעלי הצרכים המיוחדים להתמודדות עם האתגרים הרבים העומדים בפניהם, בעזרת תכנית שיקומית רחבה ויסודית.
 • גיוס המגזר העסקי ליישום החוק, בדגש על תפיסה חברתית ותרומה לקהילה.
 • עבודה בשיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי, במטרה לרתום את הרשויות המקומיות לחזון ולפעילות החברתית כחלק מאחריותן ליישום החוק.
 • שילוב מערכי החינוך, הרווחה ואיכות הסביבה על מנת לייצר פתרון המשלב תעסוקה של אנשים עם מוגבלויות בתחומי הרשויות המקומיות.

אקומיוניטי נעזרת בידע הרב הצבור בידי חברת אקולוגיה לקהילה מוגנת ומר דני קוגן, אשר להם ניסיון רב שנים בתחום השילוב, השיקום והטיפול בעובדים בעלי צרכים מיוחדים ובפרט בשילובם בתחומי המיון והטיפול בפסולת אלקטרונית.