Search
Close this search box.
Search

הרשמה לניוזלטר

יצרנים ויבואנים - שאלות ותשובות

יצרן מוגדר בחוק כמי שמייצר בעצמו או באמצעות אחר, סוללות, מצברים או ציוד חשמלי ואלקטרוני המיועד למכירה או לשיווק בישראל.

יבואן מוגדר בחוק כמי שמייבא במסגרת עסקו סוללות, מצברים או ציוד חשמלי ואלקטרוני המיועדים למכירה או לשיווק בישראל.

החובות העיקריות של יצרנים ויבואנים לפי החוק הן:

 • למחזר פסולת אלקטרונית וסוללות על פי היעדים הקבועים בחוק.
 • לדווח על נתוני הציוד החשמלי והאלקטרוני והסוללות שנמכרו, במועדים הקבועים ובהתאם לפורמט הדיווח שנקבע בחוק ועל ידי המשרד להגנת הסביבה.
 • להתקשר בהסכם עם גוף מוכר לשם קיום חובותיו ומימון כל עלויותיו.
 • להכין ולפרסם הוראות לטיפול סביבתי ולהכנה לשימוש חוזר בציוד בעבור כל דגם של ציוד שהוא מוכר, בתוך שנה ממועד המכירה הראשונה של כל דגם.

על כל יצרן ויבואן חלה לפי החוק חובה להכין ולפרסם הוראות בכתב הנוגעות לרכיבים וחומרים בציוד ובמיוחד פרטים לגבי קיומם ומיקומם של חומרים מסוכנים בציוד. בנוסף יפרטו ההוראות כיצד לבצע הכנה לשימוש חוזר או טיפול בפסולת, בדרך שהיא בטיחותית ומונעת נזק לסביבה.

יצרן או יבואן של “ציוד בהיקף מוגבל” הוא, ככלל, מי שמייבא או מייצר עד 1000 ק”ג ציוד חשמלי ואלקטרוני בשנה, מהם לא יותר מ-25 מכשירים חשמליים גדולים או לא יותר מ-200 מכשירים חשמליים קטנים, או מכשירים הכוללים מסך או צג. למידע נוסף ראו  התקנות לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות (יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ומשווק בגודל מזערי) התשע”ד – 2013.
שימו לב – הפטור אינו חל על יצרני ויבואני סוללות, מצברים ונורות.

יבואן או יצרן “בהיקף מוגבל” פטורים מחלק מהוראות החוק: מחובת העמידה ביעדי המחזור, מהחובה להעביר דוחות חצי-שנתיים למנהל, מהכנת ופרסום הוראות לטיפול סביבתי ולהכנה לשימוש חוזר בציוד וכן מחובת התקשרות עם גוף יישום מוכר.

יחד עם זאת, החברה עדיין תהיה חייבת בניהול רישום פנימי ובדיווח שנתי למשרד להגנת הסביבה, מאושר על ידי רואה-חשבון.

לפי הוראות חוק פסולת אלקטרונית היצרנים והיבואנים שהחוק חל עליהם מחויבים להתקשר בהסכם עם גוף יישום מוכר ולממן את כל עלויות הגוף המוכר באופן שוויוני.

מימון העלויות כאמור מכונה “דמי טיפול”. דמי הטיפול נועדו למימון הוצאותיה הקבועות של אקומיוניטי וכן, למימון כל עלויות יישום החוק אצל המשווקים, הרשויות המקומיות ומחזיקי הפסולת שאינה ביתית. לטבלת דמי הטיפול של אקומיוניטי.

ראה את הפירוט המלא לגבי הדיווחים שעליך להעביר כאן.

לשם קיום חובותיהם על פי חוק פסולת אלקטרונית, נדרשים יצרנים ויבואנים להתקשר עם גוף יישום מוכר בהסכם לקבלת שירותים. נוסח הסכם זה חייב להיות מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ותנאיו חייבים להיות שיווניים. המשרד להגנת הסביבה אישר את ההסכם לדוגמא שהוגש על ידי אקומיוניטי.

שימו לב שלאור הוראות החוק ההסכם ייחתם “כפי שהוא” (as is) – הסכם שיערך בו שינוי ללא אישור אקומיוניטי מראש, לא יהיה תקף.

פונים טלפונית לטל’: 03-6704568 , שולחים מייל – info@ecommunity-erp.co.il או פונים אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר באתר.

ככלל, לאור הוראות החוק ההסכם ייחתם “כפי שהוא” (as is) – הסכם שיערך בו שינוי ללא אישור אקומיוניטי מראש, לא יהיה תקף.

אקומיוניטי תפרסם מעת לעת באתר זה נספחי תיקונים אופציונאליים להסכם. אימוצם של תיקונים אופציונאליים אלו נתון לשיקול דעתו של היצרן או היבואן המתקשר עמה. אם בחר לאמץ את התיקונים האופציונאליים, יחתום על נספח התיקונים האופציונאליים הרלוונטי שיתפרסם באתר ויעבירו לאקומיוניטי.

נספחי התיקונים ייחתמו “כפי שהם” (as is) ואין לערוך בהם כל שינוי, תוספת, שכתוב, גריעה או תיקון. יחד עם זאת, מקבל השירותים רשאי למחוק במלואם סעיפים מנספחי התיקונים שאינו מעוניין שיחולו עליו.

 • כל יצרן או יבואן המתקשר עם אקומיוניטי יישלם דמי טיפול עבור כל טון או חלק ממנו של ציוד חשמלי ואלקטרוני אשר “הכניס” לשוק, וזאת בהתאם לסוג פריטי הציוד.
 • גובה דמי הטיפול לכל פריט ייקבע מראש לכל השנה: ראה טבלת דמי הטיפול. לתשומת לבך – הטבלה מתעדכנת מעת לעת.
 • דמי הטיפול ייגבו בכל תחילת רבעון, על בסיס הדו”חות השנתיים והחצי שנתיים האחרונים שהגיש היצרן או היבואן.
 • אחת לשנה, עם הגשת הדו”ח השנתי על ידי מקבל השירותים כשהוא מבוקר על ידי רואה חשבון, תשווה אקומיוניטי בין דמי הטיפול ששילם מקבל השירותים בפועל עבור השנה הקלנדרית לגביה הוגש הדו”ח השנתי, לבין דמי הטיפול אותם היה צריך מקבל השירותים לשלם על פי נתוני הדו”ח השנתי המבוקר.
 • היה ובעקבות ביצוע התחשבנות זו יימצא כי מקבל השירותים שילם דמי טיפול עודפים, יזוכה מקבל השירותים בהפרש. והיה ויימצא כי מקבל השירותים שילם דמי טיפול הנמוכים מדמי הטיפול אותם היה צריך לשלם בפועל יחויב מקבל השירותים בהפרש.
 • לאקומיוניטי יתרונות בשלושה שדות מרכזיים:

  • ההיבט החברתי אותו חרטה אקומיוניטי על דגלה. חברת “אקולוגיה לקהילה מוגנת בע”מ“, מבעלי אקומיוניטי, מעסיקה מזה שנים עובדים בעלי מוגבלויות הממיינים ומטפלים בפסולת אלקטרונית.
  • ההיבט המקצועי. הליווי והניסיון המצטבר אותו מביאה עמה ERP. חברת ERP, מבעלי אקומיוניטי, הינה חברה בינלאומית אשר בבעלותה מספר גופים מוכרים לטיפול בפסולת אלקטרונית ב- 16 מדינות ברחבי אירופה, בבעלות יצרניות ציוד האלקטרוניקה מהגדולות בעולם (Sony, HP, P&G, Electrolux).
  • מבנה החברה. אקומיוניטי הינה הגוף המוכר היחיד שהוא חברה לתועלת הציבור (חל”צ), היינו חברה שאין בכוונתה לחלק רווחים לבעלי המניות במקרה של עודף כי אם להשקיעו בהורדת דמי הטיפול בעבור שירותיה ובתשתיות מחזור מתקדמות ומשופרות.
 • בוודאי. ראו את רשימת היבואנים והיצרנים שכבר התקשרו עם אקומיוניטי כאן.

 • התקשרות בין יצרנים או יבואנים עם קבלני איסוף פסולת אלקטרונית אינה מהווה עמידה בתנאי החוק לכשלעצמה. יש לחתום על הסכם עם גוף מוכר, לפנות את הפסולת על ידי קבלני איסוף המוכרים על ידי הגוף המוכר ולהעביר דיווחים לפי החוק.

 • כן. יבואן אחראי על ציוד אלקטרוני שהוא “מכניס” לשוק הישראלי, ללא תלות במדינת האם של החברה או במדינה שבה היא התאגדה.

רוצים להישאר מעודכנים ולקבל את כל חדשות התאגיד?

השאירו כתובת דואר אלקטרוני ונדאג לעדכן אתכם